.

.

.

.

.

.

#

VISION

เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับปรัชญาของบริษัทที่กล่าวเน้นถึงความซื่อสัตย์ยึดมั่นต่อคุณภาพในทุกชิ้นงานในราคายุติธรรม บริษัท บางกอกแอสเสย์ออฟฟิส จำกัด จึงมุ่งมั่นพัฒนาทุกระบบขององค์กรให้อยู่บนพื้นฐานการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานเราจึงไม่ได้หยุดการพัฒนาอยู่เพียงเครื่องจักร เทคโนโลยีการผลิตเพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการเท่านั้นแต่เรายังพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานช่างทองช่างอัญมณีของไทยให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีความวิจิตรงดงาม ซึ่งจะช่วยเสริมให้เครื่องประดับและอัญมณีของไทยเลื่องชื่อเป็นที่ต้องการของลูกค้าทั่วทุกมุมโลก
ด้วยการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบนี้เอง จึงทำให้เราได้รับการรับรองจากหลายๆองค์กร อาทิ คณะกรรมการมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สมาคมผู้กำกับอัญมณีไทยและเครื่องประดับและ Jewelry First Club และการได้มาซึ่งรางวัลเหล่านี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงส่วนหนึ่งของความตั้งใจจริงในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตเคียงคู่กับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย

View Proflie

ข่าวและเหตุการณ์ล่าสุด